Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học. Riêng các Trường ĐH Khoa học, ĐH Nông Lâm, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị có một số ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi.

Các ngành sư phạm không tuyền những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Dự kiến tổng chỉ tiêu của ĐH Huế năm 2015 là 12.385 chỉ tiêu.

Các ngành đào tạo đại học:   800

ĐẠI HỌC HÚE : 12.385CT            ĐH :     12.085CT        CĐ:   300CT

KHOA LUẬT : DHA – 800CT

1. Luật :D380101   – 800CT  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

2. Luật Kinh tế :D380107  - 300CT   1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT: DHC – 180CT

Các ngành đào tạo đại học:

3. Giáo dục Thể chất :DI40206 -180CT   Toán, Sinh học, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m, Chạy luồn cọc)

KHOA DU LỊCH : DHD - 550 CT

Các ngành đào tạo đại học:

4. Kinh tế : D310101 – 50CT  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (*)

5. Quản trị kinh doanh: D340101 – 200CT  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (*)

6. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: D340103- 300CT:  1  Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ vãn, Lịch sử, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGŨ:  DHF - 1.220CT

Các ngành đào tạo đại học: 1.200CT

7. Sư phạm Tiếng Anh : DI40231  -160CT Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

8. Sư phạm Tiếng Pháp : D140233 – 20CT 1. Toán, Ngữ văn, Tiêng Pháp

2. Toán, Ngữ Văn,Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

9. Sư phạm Tiếng Trung Quốc : D140234 – 20CT 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

10. Việt Nam học: D220113 – 50CT  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Ngữ văn, hệ số 2)

11. Ngôn ngữ Anh: D220201- 550CT Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

 

12. Ngôn ngữ Nga :  D220202 – 20CT:  Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Nga hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

13. Ngôn ngữ Pháp: D220203- 50CT   1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

2 . Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

14.Ngôn ngữ Trung Quốc: D220204 – 100CT  1. Toán, Ngữ văn, Tiêng Trung Quốc

                                                                                            2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

15. Ngôn ngữ Nhật : D220209 – 180CT       1. Toán, Ngữ văn, Tiêng Nhật

                                                                                    2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

16. Quốc tế học : D220212 – 50CT Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

Đào tạo liên thông trình độcao đẳng lên đại học chính quy: 20CT

Sư phạm Tiếng Anh : DI40231 – 10CT: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

Ngôn ngữ Anh: D220201 – 10CT : Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

17. Kinh tế : D310101 – 260CT  1 . Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

18. Quản trị kinh doanh : D340101 – 250CT    1. Toán, Vật lý, Hóa học

                                                                                2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

19. Marketing : D340115 – 80CT  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vậl lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

20.Kinh doanh thương mại : D340121  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

21. Tài chính – Ngân hàng : D340201 – 150CT  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

22. Kế toán : D340301 – 160CT   1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

23. Kiểm toán : D340302 – 150CT  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ : DHK - 1.750CT

Các ngành đào tạo đại học: 1.730CT

24. Quản trị nhân lực : D340404 – 70CT :1. Toán, Vât lý, Hóa hoc

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

25. Hệ thống thông tin quản lý: D340405 – 150CT 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

26. Kinh doanh nông nghiệp :D620114 – 50CT 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

27. Kinh tế nông nghiệp :D620115 – 150CT 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

+ Tài chính – Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bàng với Trường ĐH Rennes I, Cộng hòa Pháp): 50CT

+ Kinh tế nông nghiệp – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) : 60CT

Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên ĐH: 20CT

Quản trị kinh doanh : D340101 – 10 CT 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM : DHL - 2.400CT

Các ngành đào tạo đại học: 2.050CT

1 Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật – 150CT

28.  Công thôn : D510210 1 Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

29. Công nghệ kỹ thuật cơ khí ; D510201 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30. Kỹ thuật cơ – điện tử : D520114 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

2. Nhóm ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm – 200CT

31. Công nghệ thực phẩm : D540101  1 Toán, Vật lý, Hóa học                                                                           2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

32. Công nghệ sau thu hoạch : D540104 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

3. Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường – 250CT

33. Quản lý đất đai : D850103 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

4. Nhóm ngành: Trồng trọt – 350CT

34. Khoa học đất : D440306  1 Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

35. Nông học: D620109 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2 Toán, Sinh học, Hóa học

36. Bảo vệ thực vật : D620112    1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

37. Khoa học cây trồng : D620110  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

38.Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan : D620113  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

5. Nhóm ngành: Chăn nuôi – Thú y – 350CT

39. Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thủ y) : D620105  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

40. Thú y : D640101     1. Toán, Vậl lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

6. Nhóm ngành: Thủy sản- 250CT

41. Nuôi trồng thủy sản : D620301    1 Toán, Vậl lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

42. Quản lý nguồn lợi thủy sản: D620305   1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

7. Nhóm ngành: Lâm nghiệp- 300CT

43. Công nghệ chế biến lâm sản : D540301   1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Khoa học cây trồng : C620110 – 40CT     1. Toán, Vậl lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

Chăn nuôi : C620105 – 60CT  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. 2Toán, Sinh học, Hóa học

Nuôi trồng thủy sản : C620301 – 60CT 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

Quản lý đất đai: C850103 – 60CT  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

Công thôn : C510210 – 30CT    1 Toán, Vật lý, Hóa học

2Toán, Vật lý, Tiếng Anh

44. Lâm nghiệp : D620201      1. Toán, Vât lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

45. Lâm nghiệp đô thị: D620202  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

46. Quản lý tài nguyên rừng : D620211   1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

8. Nhóm ngành: Phát triển nông thỏn – 200CT

47. Khuyên nông (song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn: D620102  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

48. Phát triển nông thôn : D620116  1Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy: 100CT

Khoa học cây trồng : D620110    1 Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

Chăn nuôi : D620105  1 Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

Nuôi trồng thủy sản : D620301 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

Quản lý đất đai  : D850103  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

Công thôn: D510210 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Các ngành đào lạo cao đẳng: 250CT

Kế toán : D340301  1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHÊ THUẬT : DHN – 210CT

Các ngành đào tạo đại học: 210CT

49. Sư phạm Mỹ thuật : DI40222 – 40CT : Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

50. Hội họa: D210103 – 30CT : Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

51. Đồ họa : D210104 – 10CT : Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

52. Điêu khẳc: D210105  - 10CT : Ngữ văn, Năng khiếu (Tượng tròn, Phù điêu)

53. Thiết kế đồ họa: D210403 – 55CT ; Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa Trang trí)

54. Thiết kế thời trang : D210404 – 15CT : Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

55. Thiết kế nội thất : D210405 – 50CT : Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HÚE TẠI QUẢNG TRỊ : DHQ – 200CT

Các ngành đào tạo đại học: 150CT

56. Công nghệ kỹ thuật môi trường : D510406 – 50CT 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

4 ệ Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

Nhóm ngành 1: 100CT

57. Kỹ thuật công trình xây dựng : D580201     1 Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

58. Kỹ thuật điện, điện tử : D520201     1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

Các ngành đào tạo cao đẳng: 50CT

Công nghệ kỹ thuật môi trường : C510406 – 50CT 1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)